بازی Epic Defense-the Elements حماسه دفاع از المنت اندروید - سحر جادو تمام دنیا را فرا گرفته است و اورگ هادر پی نابودی تمام شهر ها هستند آنها به  شهر زیبای المنت هم رسیده اتد شما در این بازی باید دست به دفاع از شهر خود در برابر حمله اورگها بزنید از مردم خود محافظت کنید.

دانلود بازی Epic Defense-the Elements حماسه دفاع از المنت اندروید