بازی Highway Rider موتور سوار بزرگراه - بازی زیبایی که برای شما آماده کردیم  به شما شور شوق یک سواری دیوانه وار را در بزرگراه ها میدهد شما در این بازی با انتخاب موتور و تغییر در وسایل آن دست به رقابت زده و با پیروزی در این بازی ها سکه برای خرید در فروشگاه برای موتور خود بدست میاورید.

دانلود بازی Highway Rider موتور سوار بزرگراه