بازی خرابه های مترو برای اندروید Metro Polonaise - بازی خرابه های مترو یک گیم با سبک آر پی جی است شما در یک طرف و با تمامی نیرو خود با هیولا های خطرناک در خرابه های مترو به رقابت میپردازید و با کسب سکه به تجهیز و قوی کردن خود نبرد ها را به نفع خود به پایان میبرید.

بازی خرابه های مترو برای اندروید Metro Polonaise