بازی قاچاقچیان بد ذات برای اندروید Funky Smugglers - قاچاقچیان سعی دارند با انواع سلاح ها یک هواپیما را بربایند وشما به عنوان مسئول بازرسی باید سلاح هایی را که آنها برای کار خود میخواهند استفاده کنند را با اشعه ایکس شناسایی با دستگیر کردن آنها اجازه ربایش هواپیما را به آنها ندهید.

بازی قاچاقچیان بد ذات برای اندروید Funky Smugglers