بازی ترسناک فرار از مقبره Tomb Escape اندروید - شما برای پیداکردن گنج ها به مبقره های بزرگیمیروید که همه ی آنها تلسم شده اند و وقتی به گنج میرسید و آن را برای خود ور میدارید ناگهان مقبره شروع به ترک خوردن و خراب شدن میکند و این مهاجم آرامگله برای زنده ماندنباید به فکر راه فراری باشد تا.....

بازی ترسناک فرار از مقبره Tomb Escape اندروید